Organització

L’ADPC es regeix per uns Estatuts i una Junta que celebra una reunió mensual on es decideixen els temes que prèviament s’han inclòs a l’Ordre del Dia.

L’associació està dirigida, administrada i representada amb caràcter permanent per una Junta Directiva, que està constituïda per nou membres, les quals han estat designades per un període de 4 anys, podent ésser objecte de reelecció. Es reuneix un cop al mes, excepte en casos d’urgència que pot ser convocada amb 4 dies d’anticipació.

La Junta de Govern marca les línies generals i els objectius a mig i llarg termini. Ha de proposar nous projectes que interessin a les sòcies actuals i també a les futures sòcies. També continuar amb tots aquells projectes ja iniciats per fer-los rutllar i crèixer. A més, una de les funcions més importants és incrementar el contacte i relació amb les sòcies a través d’entusiasmar-les perquè participin a les Comissions i recullir i projectar els treballs de les comissions.

Per facilitar i millorar la bona realització de projectes l’ADPC disposarà d’un Consell Assessor que comptarà amb l’experiència i les idees de periodistes i/o investigadors i investigadores perquè ens donin el seu consell o punt de vista. Pensem que han de ser persones amb una vida professional dilatada, o que hagin ressaltat en alguna activitat de caire públic i social. Caldrà també que les persones del Consell tinguin un discurs de gènere. L’opinió del Consell és per obrir noves perspectives a la Junta, però no serà vinculant.

Un cop l’any, es convoca l’Assamblea ordinària, en la qual la Junta Directiva passa comptes de les activitats i de l’estat econòmic de l’associació a la resta d’associades. També es debateix noves propostes i iniciatives a seguir.
Memòria d’activitats i econòmica del 2016
Memòria d’activitats i econòmica del 2015
Memòria d’activitats i econòmica del 2014