Portada / Adpc
 
ADPC
Rambla de Catalunya, 10
08007 Barcelona
93 412 11 11 / adpc@adpc.cat
 
   
 
Qui som?
   
 
L'ADPC és una associació professional d'ambit català, regulada per estatuts propis, que agrupa a dones que treballen en els mitjans de comunicació.

Els objectius del'ADPC s'orienten en la millora de la situació professional de les periodistes, d'acord amb la gènesi de la seva història.

Els seus Estatuts van ser aprovats el mes de juny de 1992, convertint-se en la primera associació de dones periodistes de tot l'Estat espanyol.

L'ADPC està vinculada a la Red de Periodistas Europeas, de què forma part des de 1993. També manté contactes amb altres xarxes de periodistes d'Europa i amb associacions de dones periodistes de França, Alemanya, Anglaterra i Itàlia. A més, des de l'any 2005 és membre fundadora de la Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores
   
 
Com funcionem?
   
 
Es regeix per uns Estatuts i una Junta que celebra una reunió mensual on es decideixen els temes que prèviament s'han inclòs a l'Ordre del Dia.

L'associació està dirigida, administrada i representada amb caràcter permanent per una Junta Directiva, que està constituïda per onze membres, les quals han estat designades per un període de 4 anys, podent ésser objecte de reelecció. Es reuneix un cop al mes, excepte en casos d'urgència que pot ser convocada amb 4 dies d'anticipació.

La Junta de Govern marca les línies generals i els objectius a mig i llarg termini. Ha de proposar nous projectes que interessin a les sòcies actuals i també a les futures sòcies. També continuar amb tots aquells projectes ja iniciats per fer-los rutllar i crèixer. A més, una de les funcions més importants és incrementar el contacte i relació amb les sòcies a través d'entusiasmar-les perquè participin a les Comissions i recullir i projectar els treballs de les comissions.

Per facilitar i millorar la bona realització de projectes l'ADPC disposarà d'un Consell Assessor que comptarà amb l'experiència i les idees de periodistes i/o investigadors i investigadores perquè ens donin el seu consell o punt de vista. Pensem que han de ser persones amb una vida professional dilatada, o que hagin ressaltat en alguna activitat de caire públic i social. Caldrà també que les persones del Consell tinguin un discurs de gènere. L'opinió del Consell és per obrir noves perspectives a la Junta, però no serà vinculant.