Portada / Notícies
 
associacionisme
 
 
Segons la Guia d'Entitats publicada per L'Institut Català de les Dones, a Catalunya hi ha 1.184 associacions de dones. El ventall d'interessos que engloben és molt ampli. Podem distingir tres grans grups: les d'àmbit local i participació ciutadana -com ara els grups de barri-; aquelles que es dediquen a l'autoajuda, el creixement personal o a l'assistència -com ara entitats de dones maltractades o que pateixen una malaltia concreta..., etc.-; i associacions de dones professionals com per exemple dones juristes, llevadores... . L'ADPC formaria part d'aquest darrer grup.

La tradició de creació d'espais propis de dones a Catalunya es remunta al segle XIX. Durant la II República aquesta tendència es va enfortir però amb el franquisme, on la dona va quedar relegada a un segon terme, es va estancar. A finals de la dictadura, i sobretot desprès de la mort del dictador el moviment associatiu femení comença de nou a fructificà tot i que al començament formant part d'altres associacions o moviment veïnals. A mitjans dels anys 80 aquesta situació ja estava superada i l'associacionisme femení viu un gran moment tot i que és amb la creació de L'Institut Català de les Dones que es rep l'impuls definitiu.

Actualment, més de la meitat de les associacions de dones es localitzen a la província de Barcelona. Cal destacar les 436 del Barcelonès, que representen el 37% del total català. També són importants el Vallès Occidental i el Baix Llobregat que suposen el 6% i el 5% respectivament. El Segrià amb 92 entitats, prop del 8%, i el Gironès amb 84, una mica més del 7%, són la segona i la tercera comarca que més grups de dones acullen. Però, malgrat aquestes dades, que evidèncien un major nombre d'entitats justament en els llocs on més concentració de població hi ha, la implantació territorial avarcat tota Catalunya ja que es constata moltes associacions en municipis petits i en el món rural.

Però, potser avui dia el problema de l'associacionisme femení és la poca visibilitat de les seves accions i la poca repercusió del seu treball en la societat. És significatiu, per exemple, que només el 16% de l'associacions de dones catalanes tinguin pàgina web pròpia on publicitar les seves accions i preocupacions. Potser per aquest motiu han aparegut en el darrers anys, tant des d'organisme públics o com d'entitats privades, iniciatives per crear espais de reflexió, debat i treball conjunts que serveixin per aunar i coordinar esforços. L'ADPC pertany a 4 d'aquest grups:

- El Consell Municipal de les Dones de l'Ajuntament de Barcelona
- El Consell Nacional de les Dones de Catalunya
- Plataforma de suport al Lobby Europeu de Dones
- Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores
- Red Europea de Mujeres Periodistas

A més, l'ADPC també forma part de la Comsión Asesora de la imagen de las mujeres en la publicidad y los medios de comunicación, coordinada i presidida per l'Instituto de la Mujer.